Regulamin Działów Gier

 

I. ORGANIZACJA DZIAŁU GIER
1. Dział Gier powołuje i rozwiązuje Zarząd GKF.
2. Szef Działu Gier jest powoływany i odwoływany przez Zarząd GKF.
3. Szef Działu Gier może wyznaczyć zastępcę (zastępców), którego zatwierdza Zarząd GKF.
4. Szef Działu Gier prowadzi książkę ewidencyjną majątku Działu i książkę wypożyczeń.
5. W określonych Działach Gier może zostać utworzona biblioteczka Działu, w której gromadzone i udostępniane są specjalistyczne wydawnictwa książkowe i czasopisma.
6. Za majątek Działu Gier odpowiada szef Działu. W przypadku powstania strat w majątku Działu Zarząd może obciążyć go finansowo, do kwoty ustalonej osobną, obowiązującą
w czasie powstania strat uchwałą. Jeżeli szef Działu ma zastępców, Zarząd może rozłożyć straty solidarnie.
7. W wypadkach nie unormowanych w niniejszym regulaminie, stosuje się odpowiednio ustalenia zawarte w „Załączniku do regulaminów Działów GKF” lub przepisy Regulaminu Działu Bibliotecznego GKF.

II. OBOWIĄZKI SZEFA DZIAŁU GIER
Podstawowym zadaniem szefa Działu jest integracja graczy członków GKF oraz kierowanie bieżącą działalnością Działu. W szczególności do obowiązków szefa Działu należy:

  • reprezentowanie graczy członków GKF wobec organów GKF;
  • prowadzenie dokładnej ewidencji majątku Działu zgodnie z ustaleniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  • prowadzenie biblioteczki specjalistycznych wydawnictw (w określonych Działach Gier);
  • rozwijanie zainteresowania grami wśród członków i sympatyków GKF;
  • zachęcanie nowych graczy do wstąpienia do GKF;
  • szkolenie początkujących graczy;
  • organizowanie turniejów, rozgrywek i pokazów gier w szczególności na imprezach organizowanych przez GKF i Kluby Lokalne GKF;
  • zapewnianie równoprawnego uczestnictwa w organizowanych grach, zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych graczy;
  • reprezentowanie graczy członków GKF wobec innych organizacji graczy.

III. UDOSTĘPNIANIE MAJĄTKU DZIAŁU GIER
1. Z majątku Działu może korzystać członek GKF, który ma na bieżąco opłacone składki.
2. Wypożyczający może mieć wypożyczoną tylko 1 pozycję (wyjątkiem jest sytuacja, gdy kilka pozycji tworzy całość, ale nie więcej niż 3 pozycje).
3. Przy wypożyczaniu, szef Działu (zastępca) zapisuje w książce wypożyczeń pod nazwiskiem czytelnika datę wypożyczenia i sygnaturę pozycji. W odpowiednim miejscu przy zapisie podpisuje się wypożyczający. Przy zwrocie pozycji szef Działu (zastępca) sprawdza jej stan, zapisuje datę zwrotu i składa swój podpis.
4. Członek GKF jest zobowiązany zwrócić wypożyczoną pozycję w terminie 45 dni. W przypadku opóźnienia zwrotu, płaci karę pieniężną w wysokości ustalonej przez Zarząd. Szef Działu prowadzi książkę ewidencji kar i co najmniej raz na kwartał rozlicza się ze skarbnikiem GKF.
5. Szef Działu jest zobowiązany do podjęcia czynności, zmierzających do odzyskania przetrzymywanej pozycji. Szczególnie dotyczy to pozycji wypożyczonych przez byłych członków GKF. Dopiero w przypadku wyczerpania wszystkich dostępnych mu możliwości, szef Działu zgłasza sprawę do Zarządu GKF.

IV. FINANSOWANIE DZIAŁU GIER
1. Zarząd GKF przeznacza środki na działalność Działu zgodnie z półrocznym planem zakupów.
2. Przydzielona kwota stanowi subkonto Działu, które kontrolowane jest przez skarbnika lub wiceprezesa GKF.
3. Nabywane pozycje powinny być natychmiast oznakowane prostokątną pieczątką Działu i wpisane do książki ewidencyjnej Działu.
Wzór sygnatury Działu: X/Y, gdzie: X numer ewidencyjny; Y symbol Działu (Dział Gier Fabularnych – F, Dział Gier Planszowych i Karcianych – P, Dział Gier Strategicznych – S);
4. Wszystkie uzyskane w Dziale kwoty (zwroty za straty i kary) zostają dopisane do subkonta Działu.

V. KONTROLA DZIAŁU GIER
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę Działu przynajmniej raz w roku.
2. Podczas dorocznej kontroli Działu przez Komisję Rewizyjną, szef Działu może zgłosić do spisania ze stanu pozycje zniszczone w stopniu uniemożliwiającym korzystanie lub pozycje zdezaktualizowane.
3. Prezes GKF może czasowo wyznaczyć członka Zarządu do bezpośredniego nadzoru Działu.

 Posted by at 00:08