Regulamin Działu Kolportażu

 

1. Szef Działu Kolportażu jest powoływany i odwoływany przez Zarząd GKF.
2. Szef Działu może wyznaczyć zastępcę, którego zatwierdza Zarząd GKF.
3. Za majątek Działu Kolportażu odpowiada szef Działu. W przypadku powstania strat w majątku Działu Zarząd może obciążyć go finansowo, do kwoty ustalonej osobną, obowiązującą w czasie powstania strat uchwałą. Jeżeli szef Działu ma zastępcę, Zarząd może rozłożyć straty solidarnie.
4. Do podstawowych zadań szefa Działu Kolportażu należy:

  • rozprowadzanie wydawnictw GKF;
  • prowadzenie księgarni dla członków GKF;
  • zakup książek do biblioteki GKF.

5. Szef Działu obowiązany jest prowadzić:

  • 3 książki szefa Działu („Księgarnie i hurtownie”, „Imprezy”, „Wysyłka”);
  • protokoły rozprowadzania wydawnictw GKF i wydawnictw zakupionych w hurtowniach.

6. Szef Działu Kolportażu rozlicza się finansowo ze skarbnikiem GKF co najmniej raz na kwartał.
7. Kontrolę Działu Kolportażu przeprowadza Komisja Rewizyjna przynajmniej raz do roku.
8. Prezes GKF może czasowo wyznaczyć członka Zarządu do bezpośredniego nadzoru Działu.

 Posted by at 00:04