Regulamin Klubu Członków Korespondentów GKF (KaCZKi)

 

1. Członkiem korespondentem GKF może zostać osoba, której miejsce zamieszkania, obowiązki lub inne ważne przyczyny uniemożliwiają przynależność do jednego z Klubów Lokalnych.
2. Klub Członków Korespondentów kierowany jest przez prezesa, mianowanego i odwoływanego przez Zarząd GKF.
3. Członek korespondent opłaca składkę roczną, o wysokości ustalonej przez Zarząd GKF, do końca lutego danego roku. Wysokość składki odpowiada kosztom ponoszonym przez GKF na działalność KCzK, tj. przede wszystkim kosztom comiesięcznej korespondencji i Informatora GKF. Nowo wstępujący członek korespondent płaci składkę w wysokości 4/4, 3/4, 2/4 lub 1/4 składki rocznej w zależności od kwartału wstąpienia do GKF.
4. Nowo przyjęty członek korespondent otrzymuje legitymację, znaczek GKF i znaczek KCzK.
5. Prawa i obowiązki członka korespondenta są uregulowane w statucie GKF
6. Członek korespondent może korzystać z bibliotek GKF wyłącznie za specjalną zgodą Zarządu.

 Posted by at 00:01